Řád psího hotelu a školky PIF

Všeobecné podmínky ubytování psa v psím hotelu Pif

1. Provozovatel se zavazuje ubytovat psa v řádně upraveném a hygienicky čistém prostoru, dle rezervace majitele psa. Psa převezme provozovatel na základě smlouvy o ubytování v areálu psího hotelu, pokud není dohodnuto jinak.

2. Venčení bude probíhat vždy po 4 hodinách, pokud nebude dohodnuto jinak s majitelem psa.

3. Krmivo pro psa je zákazník povinen předat v odpovídajícím množství a kvalitě. V případě dohody zajistí krmivo provozovatel oproti úhradě. Krmivo se podává 2x denně popř. dle pokynů majitele.

4. V den ubytování předá zákazník provozovateli očkovací průkaz nebo Euro pas s odčervením a platným očkováním tj. u psa vzteklina, parvoviroza, psinka, hepatitida, leptospiroza, (v očkovacím průkaze je nálepka DHPPiL+R), kotcový kašel (v očkovacím průkaze je nálepka Pneumodog)

5. Tyto veterinární úkony nesmí být mladší 21 dní a starší 1 roku v případě vakcín, starší 2 měsíců v případě odčervení. Zákazník, který má psa staršího 10ti let, musí dodat osvědčení od veterinárního lékaře o klinickém stavu psa. Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa před ubytováním ke kontrole veterinárnímu lékaři psího hotelu v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Kontrolu hradí zákazník.Hotel nenese odpovědnost za případné virové onemocnění psa (majitel uhradí léčbu psa v plné výši).

6. Pes musí být zbaven všech parazitů (blechy, klíšťata atd.), nejlépe aplikací antiparazitních přípravků.

7. Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění, nebo onemocnění psa, zajistí provozovatel pro psa veškerou veterinární péči na náklady majitele (pokud nebude vina na straně provozovatele). Provozovatel je povinen onemocnění psa majiteli oznámit. V případě, že sdělí telefonní číslo, popřípadě kontaktní osobu, na kterou se má se zprávou obrátit.

8. Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí psa, způsobené skrytou vadou či dosud nezjištěnými nebo ze strany zákazníka zatajenými, zdravotními problémy. Majitel psa bere na sebe možné riziko, že pobyt zvířete v jiném prostředí může mít u citlivého jedince nepříznivý vliv na jeho psychický stav, což se může projevit až po převzetí zvířete z hotelu.

9. Denní sazba za ubytování psa je účtována dle příslušného ceníku, který zákazník obdrží k nahlédnutí.

10. Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou. Po domluvě lze smlouvu o ubytování prodloužit.

11. Zákazník je povinen svého psa vyzvednout v hotelu v předem dohodnutém termínu.

12. Zákazník je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby úschovy. V takovém případě je povinen zaplatit odměnu v celé výši z důvodu rezervace.

13. Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele, nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50 % navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou.

14. Platba za ubytování psa na sjednanou dobu bude vyrovnána v hotovosti v den ubytování.

15. Zákazník odpovídá za škody způsobené umístěným zvířetem, a to v plném rozsahu. V případě vzniklé škody je provozovatel povinen zajistit fotodokumentaci způsobené škody a zákazníkovi na požádání buď vzniklou škodu přímo ukázat, či předložit fotodokumentaci celé události.

16. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se smlouva o ubytování psa dle občanskoprávního zákoníku.

17. Účastnící si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření smlouvy o ubytování psa nebo způsobovaly její neplatnost a prohlašují, že jejich vůle není v rozporu s písemným jazykovým projevem, s níž se důkladně seznámili.

18. Nedílnou součástí těchto podmínek je přijímací protokol psa a následně předávací protokol psa uložený u provozovatele.

Comments are closed.